"Kde je voda, tam je život", praví stará lidová moudrost. Po desítkách let nevhodné zemědělské péče, nešťastných vodohospodářských úprav a výstavby v místech, co měla sloužit k zadržování vody v krajině, si znovu uvědomujeme pravdivost slov našich předků. Přibývá vyschlých pramenů, katastrofálních povodní a naopak ubývá některých druhů běžně se vyskytujících rostlin a živočichů.

Jak se za posledních 60 let změnil stav mokřadů v České republice?

Za tuto dobu zmizelo 950 tis. ha mokřadů. Celková délka vodních toků se z původních 76 000 km zkrátila o jednu třetinu, 21 000 km toků je uzavřeno do regulovaných, betonových břehů a přibližně čtvrtina zemědělských půd je stále odvodňována trubkovou drenáží (Zpráva o Ekologické obnově České republiky, 2012).

Co je to vlastně mokřad? Místo, kde voda odpočívá.

Mokřad je místo, kde voda odpočívá, je celoročně nebo alespoň po velkou část roku zamokřený, často i s viditelnými vodními plochami. 

Mokřadem rozumíme: močál, prameniště, rašeliniště, podmáčenou louku, jezírko, tůni, ale třeba i zamokřené dno opuštěného lomu či desítky let vypuštěného rybníka, dočišťovací rybníček domovních čistíren, strouha či trvalou louži v poli.

Mokřady se vyznačují specifickými rostlinami i živočichy, kteří prozradí, zda jde skutečně o mokřad, nebo jen o náhodnou mokřinu, vzniklou po velkém dešti.

Mokřadem v našem pojetí není: rybník, přehradní nádrž, ani nic dalšího, co by mělo stavidlo či jiné funkční zařízení na regulaci hladiny vody. Mokřadem není ani řeka či potok (může jím však být stará tůň v bezprostřední blízkosti vodního toku). 

Známé a chráněné mokřady jako například rašeliniště na Božím Daru, Velkém Dářku či Mrtvý luh na Šumavě rovněž předmětem naší pozornosti nejsou. Není jím ani jezírko, vytvořené na zahrádce, ač je pro přírodu samozřejmě důležité.

Význam mokřadů pro člověka

Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více, než umělé vodní nádrže. Mokřad o ploše pouhých 10 m² například zadrží až 9000 litrů vody. 

Mokřady jsou také známy velkou přírodní rozmanitostí, dnes tak často skloňovanou biodiverzitou. Jsou útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. 

Proto jsou mokřady na vhodných místech obnovovány a Český svaz ochránců přírody již deset let ohrožené mokřady v  rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje, aby z pozice vlastníka zajistil jejich ochranu. 

Ač jsou mokřady i předmětem mezinárodní úmluvy (Ramsarská úmluva), která vznikla právě za účelem jejich ochrany, mezi laickou veřejností jsou stále často vnímána jako území bezvýznamná. Místa vhodná, když ne k vysušení, tak třeba pro skládku odpadků.

Neznámé mokřady

Ty nejvýznamnější mokřady na území ČR jsou díky profesionálním orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny. Kromě nich je však po republice tisíce drobných, nenápadných a vesměs nijak chráněných mokřadů. I ony mají velký význam v režimu vody v krajině, i ony jsou mnohdy oázami přírody, avšak mnoho se o nich zatím neví. Často dokonce ani to, že existují.

Základní vlastnosti mokřadů, které můžete nahlásit:

  • alespoň po část roku zamokřené území
  • výskyt mokřadních druhů rostlin a živočichů
  • není chráněný a více méně ani známý ochranářské veřejnosti
  • nelze v něm uměle regulovat hladinu vody
  • není za plotem, anebo je přístupný veřejnosti alespoň na požádání

Program Naše mokřady

Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině se Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se společností Heineken Česká republika, a.s. rozhodly zahájit kampaň Naše mokřady, který si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.

Pomozte nám chránit neznámé mokřady! Dejte nám o nich vědět.