2017-02-01 10:01:52

2. únor - světový den mokřadů

Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor světovým dnem mokřadů (World Wetlands Day). Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Dosud k ní přistoupilo 169 států. ČR je smluvní stranou od roku 1990 (Sdělení MZV č. 396/1990 Sb.). Celkem 2 225 ramsarských lokalit zaujímá plochu více než 2,1 mil. km2 (údaje k lednu 2016). V České republice zodpovídá za naplňování Ramsarské úmluvy Ministerstvo životního prostředí. Funkci poradního orgánu ve věcech ochrany mokřadů vykonává Český ramsarský výbor (ustaven v roce 1993), který je složen ze zástupců Ministerstva životního prostředí, pracovníků státní ochrany přírody, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Při řešení vědeckých otázek úmluvy využívá Český ramsarský výbor Expertní skupinu, jejímiž členy jsou odborní pracovníci, kvalifikovaní v ochraně mokřadů a vodního ptactva.
Úmluva ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. V roce 2017 bylo v České republice 14 mokřadů zařazených v úrovni mezinárodního významu.

Zdroj:
http://mokrady.ochranaprirody.cz
http://www.vodazakladzivota.cz

zpět na seznam